Bertemu Timbalan Sultan Brunei, Menag: Muda dan Kuasai Persoalan


Brunei (Kemenag) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Agama Brunei, Malaysia,  dan Singapura (MABIMS) diterima Timbalan Sultan Brunei Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. 

Sumber : Kemenag